Loading...

فیوز پراید

جایگزین سیم فیوز پراید
4,500تومان

2 عدد فیوز 70 آمپر و 1 عدد فیوز 50 آمپر جایگزین مناسب سیم فیوز پراید

تعویض آسان

جلوگیری از آتش سوزی به علت سوختن سیم فیوز